Monday, August 31, 2015

Fundamental rights & Writs in Indian Constitution(TM)

Fundamental Rights & Writs in Indian Consitituion -Telangana State Public Service Commission Exam, TSPSC Indian Polity Material download in Telugu Medium for Group 1 Group 2 Group 3 Exams.

TSPSC - Group 2 Full Syllabus - English Medium

Telangana State Public Service Commission Exam, TSPSC Group 2 New Syllabus & Pattern, Full Syllabus-2015-PDF download

TSPSC - Group 1 Full Syllabus - English Medium

Telangana State Public Service Commission Exam, TSPSC - Group 1 New Syllabus & Pattern, Full Syllabus-2015-PDF download


Saturday, August 8, 2015

How to Register Yourself for TSPSC Exams(Step by Step Process)

'ŠÂ¹ˆ-²ÄJ Ê„çÖŸ¿ÕÑ ÍéÕ! 

…Ÿîu-’Ã-ª½Õn© ²ù¹-ªÃuª½l´¢ Åç©¢-’ú ªÃ†¾Z X¾GxÂú ®¾Ky®ý ¹OÕ-†¾¯þ '‹šÌ‚ªýÑ NŸµÄ-¯ÃEo “X¾„ä-¬Á-åX-šËd¢C. ¨ ÊÖÅŒÊ “X¾“Â˧ŒÕ Bª½Õ, DE “X¾Åäu-¹Ō, “X¾§çÖ-•-¯Ã©Õ \NÕšË?
NNŸµ¿ E§ŒÖ-«Õ¹ X¾K-¹~© NŸµÄ-Ê¢©ð, ®Ï©-¦-®ý©ð «Öª½Õp© “X¾Â¹-{-ÊÅî ÊÖÅŒ-Ê¢’à \ª½p-œËÊ Åç©¢’ÃºÇ ªÃ†¾Z¢©ð …Ÿîu’¹ ¦µ¼Kh “X¾“Â˧ŒÕ “¤Äª½¢¦µ¼-„çÕi¢-Ÿ¿E ÍçX¾p-«ÍŒÕa. Ʀµ¼u-ª½Õn©Õ ¨ ®Ï©-¦-®ýÊÕ ÆÊÕ-®¾-J¢* ¤òšÌ X¾K-¹~-©Â¹× ÅŒ«Õ ®¾Êo-Ÿ¿l´ÅŒÊÕ EPa¢-ÅŒ’à „ç៿©Õ åX{d-«ÍŒÕa.

DE-¹¢˜ä «á¢Ÿ¿Õ Ʀµ¼u-ª½Õn©Õ Í䧌Ö-LqÊ X¾E ‹šÌ-‚ªý!

TSPSC Groups Preparation Review

-“’¹ÖXýq é’©ÕX¾Û «Üu£¾Ç¢!
Åç©¢-’ú ÍŒJ“ÅŒ, ®¾¢®¾ˆ%A, ‚Jn¹, ¦µ÷’î-R¹ Æ¢¬Ç©Õ „çáÅŒh¢ ®Ï©-¦-®ý©ð ®Ï¢£¾Ç-¦µÇ-’ÃEo ¤ñ¢ŸÄ-§ŒÕE ÍçX¾p-«ÍŒÕa. “’¹ÖXýÐ1©ð 300/1000, “’¹ÖXýÐ2©ð 250/600, ƒÅŒª½ X¾K-¹~©ðx ¹F®¾¢ 50 «Öª½Õˆ©Õ Åç©¢-’ú Æ«-’Ã-£¾Ç-ÊÂ¹× êšÇ-ªá¢-Íê½Õ. ’¹ÅŒ ®¾Êo-Ÿ¿l´ÅŒ X¾Ÿ¿l´-AÅî ¤òLa-Ê-X¾Ûœ¿Õ ¨ ¤Äª¸Ãu¢-¬Ç©Õ ÂíÅŒhN Âë-œ¿¢Åî Ʀµ¼u-ª½Õn©ðx ‡«ª½Õ OšËåXj X¾{Õd ²ÄCµæ®h „ê½Õ N•-§ŒÖ-EÂË Ÿ¿’¹_ª½ ƪá-ʘäx ¦µÇN¢-ÍŒ-«ÍŒÕa! 


«áÈu¢’à 1948 ÊÕ¢* 2014 «ª½Â¹Ø Åç©¢-’ú X¾ª½¢’à •J-TÊ ªÃ•-Â̧ŒÕ, …Ÿ¿u«Õ X¾J-ºÇ-«Ö©Õ Â̩¹ Æ¢¬Ç-©Õ’à 150 «Öª½Õˆ©Õ Æ{Õ “’¹ÖXýÐ1, ƒ{Õ “’¹ÖXýÐ2©ð Â¹ØœÄ êšÇ-ªá¢-Íê½Õ. ¨ N¦µÇ-’Ã-EÂË ®¾¢¦¢-Cµ¢* „çÕšÌ-J-§ŒÕ©ü ®¾«Õ-¹Ø-ª½Õa-Âî-«-{„äÕ Æ¦µ¼u-ª½Õn© «á¢Ÿ¿ÕÊo ®¾„Ã-©E ÍçX¾p-«ÍŒÕa. “X¾®¾ÕhÅŒ X¾J-®Ïn-Ōթðx ¨ N¦µÇ’¹¢ N†¾-§ŒÕ¢©ð Æ¢Ÿ¿-JD ŠÂ¹˜ä ²Änªá ÂæšËd èÇ“’¹-ÅŒh’à “X¾ºÇ-R¹ ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®¾Õ-¹ע˜ä ’¹J†¾e X¶¾LÅŒ¢ ¤ñ¢Ÿ¿-«ÍŒÕa.

TSPSC Group-3 Posts & Exam Pattern -Under Telangana State Public Service Commission

TSPSC Group-III Services List

1.            Senior Accountant (Govt. Life Insurance Sub-Service)
2.            Auditor (Pay & Accounts Sub-Service)
3.            Senior Accountant (Treasuries & Accounts Sub-Service)
4.            Senior Auditor (Local Fund & Audit Sub-Service)
5.            Assistant Section Officer (Secretariat Sub-Service)
6.            Assistant Section Officer (Legislature Sub-Service)
7.            Assistant Section Officer (Finance Department, Secretariat Sub-Service)
8.            Assistant Section Officer (Law Dept., Secretariat Sub-Service)
9.            Assistant Auditor (Pay & Accounts Sub-Service)
10.          Typist-cum-Assistant (Secretariat Sub-Service)
11.          Typist-cum-Assistant (Legislature Sub-Service)
12.          Typist-cum-Assistant (Finance Department, Secretariat Sub-Service)
13.          Typist-cum-Assistant (Law Dept, Secretariat Sub-Service)
14.          Assistant-cum-Typist (Heads of Departments, Ministerial Service)
15.          Junior Assistants (Heads of Departments, Ministerial Service)
16.          Junior Accountant (Directorate, Treasuries & Accounts Sub-Service)
17.          Junior Accountant (Govt. Life Insurance Sub-Service)

Exam Pattern of TSPSC Group 3 Service 

TSPSC Group-2 Posts & Exam Pattern -Under Telangana State Public Service Commission

Group-II Services under TSPSC 

1. Municipal Commissioner Gr. III (Municipal Administrative Sub-Service)
2. Assistant Commercial Tax Officer (Commercial Tax Sub-Service)
3. Deputy Tahasildar (Revenue Sub-Service)
4. Sub-Registrar Gr.II (Registration Sub-Service)
5. Junior Employment Officer (Employment Sub-Service)
6. Assistant Registrar (Co-operative Sub-Service)
7. Assistant Labour Officer (Labour Sub-Service)
8. Extension Officer (Rural Development) (Panchayat Raj Sub-Service)
9. Excise Sub-Inspector (Excise Sub-Service)
10. Executive Officer Grade-II (Panchayat Raj Sub-Service)
11. Assistant Development Officer (Handlooms and Textiles Sub-Service)
12. Executive Officer Grade-I (Endowments Sub-Service)

Pattern of TSPSC Group 2 Exam

TSPSC Group-1 Posts & Exam Pattern -Under Telangana State Public Service Commission

Following is the list of Posts under TSPSC Group -1 Exam - The highest service under state cadre.
(1)          Deputy Collector [Civil Services, (Executive Branch)]
(2)          Deputy Superintendent of Police - Category. II (Police Service)
(3)          Commercial Tax Officer (Commercial Tax Services)
(4)          Regional Transport Officer (Transport Service)
(5)          Deputy Registrar of Co-operative Societies (Co-operative Service)
(6)          District Panchayat Officer (Panchayat Services)
(7)          District Registrars (Registration Services)
(8)          Divisional Fire Officer (Fire Service)
(9)          Deputy Superintendent of Jails (Men)- (Jails Service)
(10)        Assistant Commissioner of Labour (Labour Service)
(11)        Assistant Excise Superintendent (Excise Service)
(12)        Municipal Commissioner - Grade II (Municipal Administrative Service)
(13)        District Social Welfare Officer (Social Welfare Service)
(14)        District Backward Classes Welfare Officers including Assistant Director (Backward Classes Welfare Service)
(15)        District Tribal Welfare Officer (Tribal Welfare Service)
(16)        District Employment Officer (Employment Service)
(17)        Lay Secretary & Treasurer Grade II (Medical & Health Services)
(18)        Assistant Treasury Officer / Assistant Accounts Officer (Treasuries & Accounts Service)
(19)        Assistant Audit Officer (State Audit Service)
(20)        Mandal Parishad Development Officer (Panchayat Raj & Rural Development Service)

Pattern of TSPSC Group 1 Exam 

Soils of India

Indian Railways - Geography for TSPSC Exams